Home / Book Details

  • ISSN22898891
Jurnal Penyelidikan INTAN Jilid 1 Bilangan 1-Tahun 2015
By : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

RM 25.35

Jurnal Penyelidikan INTAN Jilid 1. Bil 1 /Tahun 2015 merupakan sebuah wacana akademik sumbangan penjawat awam, termasuk pegawai INTAN. Inisiatif penerbitan ini adalah sebagai langkah mempergiat usaha-usaha penyelidikan ke arah menyebar luas pengetahuan dan membangunkan kepakaran, selaras dengan Teras Strategik Pertama, Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam yang menekankan keperluan membangun penjawat awam yang bertenaga, berilmu, berwibawa, kompeten, inovatif dan produktif. Jurnal ini mengemukakan 10 buah penulisan hasil penyelidikan seperti berikut:
i. Persepsi Warga Terhadap Pelaksanaan Transformasi Jabatan Perkhidmatan Awam
ii. Persepsi Penjawat Awam Mengenai Cadangan Pelaksanaan Goods And Services Tax (GST)
iii. Merealisasi Budaya Keberhasilan: Impak Dua Program ke Atas Pengukuhan Nilai Penjawat Awam
iv. Pengaruh Budaya Organisasi dan Personaliti terhadap Konflik Kerja semasa Rondaan Kerjasama Mencegah Jenayah antara Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia
v. Pengupayaan Ekonomi Wanita Bandar: Persepsi Terhadap Keberkesanan Program Latihan Kemahiran
vi. Memahami Dimensi Kualiti dalam Perkhidmatan Kesihatan: Satu Tinjauan Kes di Sebuah Hospital Kerajaan
vii. Faktor-faktor Pendorong Calon Memilih untuk Bekerja dalam Perkhidmatan Awam dan Cabaran dalam Membuat Persediaan Temuduga
viii. Kesan Amalan Pengurusan Risiko ke atas Teknik Analisis Risiko: Kajian Kes Projek Kejuruteraan Cerun di Selangor
ix. Faktor Jurulatih Mempengaruhi Keberkesanan Latihan: Satu Kajian Empirikal di Jabatan Meteorologi Malaysia
x. Kajian Kesulitan Kewangan (Financial Distress) di Kalangan Belia
Category : Akademik Am
ISBN : ISSN 2289-8891
Publisher : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA