Home / Book Details

  • 22899243
INTAN Management Journal Vol. 12, No. 1, 2014
By : Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

RM 15.20

Penerbitan INTAN Management Journal Vol. 12, No. 1, 2014 menggalakkan budaya penyelidikan dan penulisan yang merupakan tunjang kepada perkembangan tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan ini mampu membawa kepada pengukuhan modal insan dan kedinamikan organisasi yang menjadi landasan kepada pelaksanaan agenda transformasi Kerajaan. Sepuluh artikel yang terhimpun dalam INTAN Management Journal kali ini terhasil menerusi komitmen kajian dan analisis para pegawai INTAN, selain artikel yang ditulis oleh akademia dan penjawat awam lain. Pastinya hasil penemuan kajian-kajian yang dimuatkan dalam INTAN Management Journal ini akan membantu agensi untuk melaksanakan transformasi ke arah pemantapan kompetensi modal insan dan pengukuhan gerak kerja organisasi. Antara penulisan yang terdapat dalam edisi ini adalah seperti berikut:
i. Human Resource The Most Important Asset of an Organisation: A Diagnostic
ii. Mekanisme Zakat Sebagai Pemangkin Pembentukan dan Pembudayaan Usahawan Asnaf Semasa Fasa Permulaan Perniagaan (Inception Phase)
iii. Pemerkasaan Wanita: Dasar Pelaksanaan dan Pencapaian
iv. Kualiti Hidup Dan Hubungannya Dengan Kualiti Perkhidmatan: Satu Kajian Ke Atas Peserta Program Ladang Kontrak
Kompetensi Modal Insan
v. Pengaruh Kepelbagaian Kemahiran (Multi-Skilling) Terhadap Prestasi Kerja Kakitangan Sokongan Kementerian Pertahanan
vi. Peranan Kompetensi Kepimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kesediaan Menerima Perubahan Dalam Kalangan Pekerja Syarikat Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
Modal Insan dan Pengukuhan Ekonomi
vii. Innovation In Foreign Affairs
viii. Operationalising Corporate Social Responsibility (CSR) Through Formative Lens
ix. Good Governance, State Capture and Economic Development
x. Transformasi Perkhidmatan Awam Melalui Pembudayaan Kreativiti Dan Inovasi: Pembangunan Sistem Pemantauan Inisiatif RMke-10
Category : Akademik Am
ISBN : ISSN 2289-9243
Publisher : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA